אובדן כושר עבודה

האם העצמאות שלך מובטחת תמיד?

ענת רפופורט סוכנת ביטוח תדאג להכנסה החודשית שלך ככתוב "בעשרת הדברות" שלנו להבטחת הכנסתך, הכיסוי מבטיח אותך בעיסוק הספציפי בו את/ה עוסק/ת. 

  • מבטיח פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהכנסתך החודשית ברוטו.
  • מבטיח תשלום פיצוי באי כושר עבודה חלקי, גם כאשר הנך חוזר/ת לעסוק בעיסוקך.
  • תקופת המתנה בת 30 יום.
  • בתחום הספורט תקופת המתנה בת 90 יום כולל תשלום רטרו.
  • מיוחד לנשים – מבטיח פיצוי במקרה של סיבוכים בלתי צפויים במהלך ההריון ובזמן לידה.
  • מבטיח מימון עד 75% מעלות קורס הכשרה מקצועית אשר יחזיר אותך למעגל העבודה, עד לסכום של 50,000 ש"ח.
  • מבטיח פיצוי שאינו מתקזז עם תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.
  • ניתן להוסיף לתוכנית סכום ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.
  • הכל כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום טפסי ההצעה.

 **כפוף לתנאי הפוליסה 

כתובתנו:רח' ז'בוטינסקי 35,בנייני התאומים, רמת גן טל. 03-5754446פקס. 03-5754449