search
ביטוח חיים ופנסייה

אובדן כושר עבודה

האם העצמאות שלך מובטחת תמיד?

ענת רפופורט סוכנת ביטוח תדאג להכנסה החודשית שלך ככתוב "בעשרת הדברות" שלנו להבטחת הכנסתך, הכיסוי מבטיח אותך בעיסוק הספציפי בו את/ה עוסק/ת. 

  • מבטיח פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהכנסתך החודשית ברוטו.
  • מבטיח תשלום פיצוי באי כושר עבודה חלקי, גם כאשר הנך חוזר/ת לעסוק בעיסוקך.
  • תקופת המתנה בת 30 יום.
  • בתחום הספורט תקופת המתנה בת 90 יום כולל תשלום רטרו.
  • מיוחד לנשים – מבטיח פיצוי במקרה של סיבוכים בלתי צפויים במהלך ההריון ובזמן לידה.
  • מבטיח מימון עד 75% מעלות קורס הכשרה מקצועית אשר יחזיר אותך למעגל העבודה, עד לסכום של 50,000 ש"ח.
  • מבטיח פיצוי שאינו מתקזז עם תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.
  • ניתן להוסיף לתוכנית סכום ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.
  • הכל כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום טפסי ההצעה.

 **כפוף לתנאי הפוליסה